Rekreativno-edukacijski izlet djece dijabetičara
na izvor rijeke Cetine