Molimo prijavite se ili se registrirajte.

Apel mjerodavnima 2021.

HZZO
Margaretska 3
Zagreb

Predmet: Osvrt na dodatno srozavanje zdravstvene zatite bez odgovaraju?e brige za oboljele od e?erne bolesti u Hrvatskoj

 

Potovani,
temeljem Odluke HZZO-a da se oboljelima od e?erne bolesti koji se nalaze na oralnim antidijabeticima (DM2) imaju pravo na svih 50 dijagnosti?kih traka za provjeru razine e?era u krvi i 50 lanceta za cijelu godinu navodi nas na slijede?e :

1.    Onaj tko je donio ovu Odluku ili ne zna ili je neupu?en te radi u korist vlastite tete i tete hrvatskih gra?ana, a posebno oboljelih od e?erne bolesti tip DM2 svojih osiguranika.

 

2.    Dosadanja praksa koritenja prava na 100 dijagnosti?kih trakica i 50 lanceta rezultirala je od 2012.godine do dananjeg dana s ogromnim pove?anjem trokova zdravstvenog sustava s 2.500 milijardi na 4.5 milijardi kuna godinje.
alosno je da od ove velike cifre ide 88% na sanaciju komplikacija e?erne bolesti (amputacije, dijaliza, sljepo?a, modani i sr?ani udari,) a prevencija je gotovo zanemarena, posebno preventivna i primarna zdravstvena zatita.
Iako smo argumentirano upozoravali jo 2011. godine, nakon usvajanja Saborske rezolucije o e?ernoj bolesti, da ?e do?i do kolapsa zdravstvene zatite oboljelih od e?erne bolesti ukoliko se usvoji prijedlog HZZO-a.
Na alost struka i mjerodavni nisu u?inili gotovo nita jer su oboljeli od DM2 imali 2011.godine pravo na pomagala u iznosu od 3.120 kn godinje da bi danas 2021.godine imali pravo na pomagala u iznosu od tek 137 kuna godinje.
Prava na pomagala za oboljele s DM2 smanjena su u zadnjih 10 godina za 23 puta??? Sramota!!!

 

3.    Donose se Nacionalni programi za zatitu od e?erne bolesti koji su mrtvo slovo na papiru.

 

to je s Nacionalnim programom zatite od e?erne bolesti za period 2020.- 2025. godine?

 

to je s Hrvatskim modelom zbrinjavanja osoba sa e?ernom bole?u koji je u Svijetu poznat i priznat?

 

to je sa Rezolucijom Sabora o e?ernoj bolesti iz 2011.godine?

 

Molimo mjerodavne da se uklju?e i pozitivno rijee nastale probleme koji teko poga?aju oboljele, njihove obitelji, zdravstveni i drutveni sustav.

S potovanjem
Branko Luli?, dipl.ing.
predsjednik Splitskog dijabeti?kog drutva ,
koordinator udruga dijabeti?ara Dalmacije i
dugogodinji aktivist za prava i obveze oboljelih od e?erne bolesti

 

Dokumenti:

Apel mjerodavnima

HZZO odogovor 10.8.2021.

Izlet na Blidinje - 11.02.2023.

Splitsko dijabetičko društvo organizira za svoje članove i podržavatelje jednodnevni izlet na ski-odredište Blidinje (BiH)
dana 11. veljače 2023.godine (subota)

opširnije

Konzultacije u SDD-u - XII 2022.

Splitsko dijabetičko društvo organizira konzultacije svojih članova sa djabetolozima iz KBC Split u Udruzi, Ban Mladenova 9/I

opširnije

 

 

logo-abbottlogo-aparatic

 

 

Ciljevi drutva su:

okupiti to ve?i broj osoba oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi na?in povezane s dijabetesom

osposobiti to ve?i broj oboljelih da upravljaju svojom bole?u i svojim ivotom uz pomo? Udruge i medicinskog osoblja

unaprijediti kvalitetu ivota oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji

omogu?iti irenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignu?ima me?u oboljelima od dijabetesa

preduprijediti pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti to ranijem otkrivanju bolesti kod ve? oboljelih, poboljati lije?enje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes

osobito poboljati skrb za oboljelu djecu i mlade

Ciljeve ostvarujeno kroz razli?ite aktivnosti:

razni oblici poduke o e?ernoj bolesti: predavanja, radionice;

organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovjebu;

edukativni kampovi i dje?ije radionice;

savjetovalite;

informiranje o pravima na lije?enje, lijekove i pomagala na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.Kontaktirajte nas ?

Tel: 021/395-016
Fax: 021/395-016
Mob: 095/8288-200
E-Mail: info@diabetes-split.hr
OTP banka Split
IBAN : HR 0424070001100580508
Ban Mladenova 9/I
21000 Split

12+7=

Novosti sa Facebooka i twittera:

This user has reached the maximum allowable queries against Twitter's API for the hour.

Korisni linkovi:

http://www.idb.hr
Referentni centar za e?ernu bolest Sveu?ilina klinika Vuk Vrhovac

http://www.mzss.hr
Minisarstvo zdravstva i socijalne skrbi

http://www.hzzo-net.hr
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

http://www.hzjz.hr
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

http://www.uzuvrh.hr
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

http://www.dijabetes.com.hr
NovoNordiskove stranice posve?ene dijabetesu

http://www.idf.org
Me?unarodna dijabeti?ka federacija (International Diabetes Federation)

http://www.who.int
Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation)

joomla 1.7 Artur Erceg d.o.o.
2012 © diabetes-split.hr
web Artur Erceg d.o.o.