Molimo prijavite se ili se registrirajte.

Plan aktivnosti u 2019.godini

Plan glavnih aktivnosti SDD-a u 2019.godini

1. Redovito odravati individualno savjetovalite utorkom 09.30-11.30
    i srijedom 17.00-19.00 sati, uz uredovno radno vrijeme naega ureda.
2. Realizirati edukativni izlet na ski-odredite (Kupres ili Blidinje) sredinom velja?e   
    2018.godine, u sklopu obiljeavanja Valentinova
3. Realizacija radionica i igraonica za nae najmla?e
4. Realizacija okupljanja i djelovanja naih mladih  kroz nau udrugu i Savez
5. Po?etak  ciklusa edukacije radionica u grupama  IV-VI  2019.godine
6. Aktivno sudjelovanje na XIV Kongresu osoba sa e?ernom bole?u Hrvatske u Tu?epima
7. Sudjelovanje na tradicionalnim Danima volontera Dalmacije (svibanj 2018.).
8. Realizacija nae velike akcije etnjom do zdravlja - od jarbola do jarbola, svibanj 2019.
9. Odravanje redovne izvjetajne Skuptine Splitskog dijabeti?kog drutva
10. Edukativni izlet djece i roditelja u prirodu (Radmanove mlinice)
11. Obiljeavanje 20.godinjice otvorenja Centra za dijabetes u KBC Split (10.06.2019.)
12. Upu?ivanje bar 10-ero nae djece u zdravstveno-edukativne ljetne kampove
13. Psiholoka podrka i pomo? djeci sa e?ernom bole?u i njihovim roditeljima
14. Priprema i upu?ivanje naih 8 mladih za jedrenje Jadranom u suradnji sa udrugom
      Mirno more iz Austrije i marinom Katela, rujan 2019.
15. Priprema i start ciklusa edukacije-radionica u grupama IX-XII 2019.godine
16. Aktivno sudjelovanje i odlazak na XXIII Koordinaciju udruga i Susreta dijabeti?ara
      Dalmacije u Omi ( jesen 2019.)
17. Priprema i realizacija viednevnog obiljeavanja 14.XI Svjetskog dana e?erne bolesti
18. Realizacija bar 6 javnih plenarnih predavanja vrsnih stru?njaka o e?ernoj bolesti
19. Pratiti javne natje?aje, pripremiti projekte i javljati se na iste
20. Realizacija tradicionalnog Boi?nog programa za djecu sa e?ernom bole?u
21. Realizacija tradicionalne Ve?eri slatkih
22. Izdavanje biltena - ?asopisa
23. Aktivno sudjelovanje u radu Koordinacije udruga dijabeti?ara Dalmacije, Hrvatskog
      saveza dijabeti?kih udruga i zajedni?kih djelovanja za skrb osoba sa e?ernom bole?u.

                                                                  Splitsko dijabeti?ko drutvo
                                                                     Predsjednik                                                                
                                                                     Branko Luli?, dipl.ing.

Izlet na Blidinje - 11.02.2023.

Splitsko dijabetičko društvo organizira za svoje članove i podržavatelje jednodnevni izlet na ski-odredište Blidinje (BiH)
dana 11. veljače 2023.godine (subota)

opširnije

Konzultacije u SDD-u - XII 2022.

Splitsko dijabetičko društvo organizira konzultacije svojih članova sa djabetolozima iz KBC Split u Udruzi, Ban Mladenova 9/I

opširnije

 

 

logo-abbottlogo-aparatic

 

 

Ciljevi drutva su:

okupiti to ve?i broj osoba oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi na?in povezane s dijabetesom

osposobiti to ve?i broj oboljelih da upravljaju svojom bole?u i svojim ivotom uz pomo? Udruge i medicinskog osoblja

unaprijediti kvalitetu ivota oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji

omogu?iti irenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignu?ima me?u oboljelima od dijabetesa

preduprijediti pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti to ranijem otkrivanju bolesti kod ve? oboljelih, poboljati lije?enje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes

osobito poboljati skrb za oboljelu djecu i mlade

Ciljeve ostvarujeno kroz razli?ite aktivnosti:

razni oblici poduke o e?ernoj bolesti: predavanja, radionice;

organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovjebu;

edukativni kampovi i dje?ije radionice;

savjetovalite;

informiranje o pravima na lije?enje, lijekove i pomagala na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.Kontaktirajte nas ?

Tel: 021/395-016
Fax: 021/395-016
Mob: 095/8288-200
E-Mail: info@diabetes-split.hr
OTP banka Split
IBAN : HR 0424070001100580508
Ban Mladenova 9/I
21000 Split

5+10=

Novosti sa Facebooka i twittera:

This user has reached the maximum allowable queries against Twitter's API for the hour.

Korisni linkovi:

http://www.idb.hr
Referentni centar za e?ernu bolest Sveu?ilina klinika Vuk Vrhovac

http://www.mzss.hr
Minisarstvo zdravstva i socijalne skrbi

http://www.hzzo-net.hr
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

http://www.hzjz.hr
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

http://www.uzuvrh.hr
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

http://www.dijabetes.com.hr
NovoNordiskove stranice posve?ene dijabetesu

http://www.idf.org
Me?unarodna dijabeti?ka federacija (International Diabetes Federation)

http://www.who.int
Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation)

joomla 1.7 Artur Erceg d.o.o.
2012 © diabetes-split.hr
web Artur Erceg d.o.o.